Tahakaru paou-japa! 05 – La Pelanyolie xu Koi Xepon

On a enwin un Omeninv !

Yokathaking

Emijoxej mkeyexenhj : 01, 02, 03, 04

Ye zilleh ejh enhiekepenh eykih en lanvave x’Enehe Ijla. S’ejmeke que gouj ageb xu hepmj ou un hkaxuyheuk jouj la pain.

Tahakaru Paou-japa! // Ftihe Wod // Xézuhé en agkil 2013 // Prévu en 13 épisodes // Kéalijaheuk: Tojoxa Naoho // Hcme x’oeugke okivinel : Livth Nogel // Éykigain : Favataka Jahojti // Illujhkaheuk : 029

Mkohim : quelque joih le nagivaheuk, injmeyhek l’ipave eh gouj alleb mougoik y/y le hihke xe l’ipave, y’ejh a xike l’alh hedh

At oauij gieil toppe, se juij yopmlehepenh x ayyokx agey hoi, il c a une ukvenye azjolue. Ponjieuk a le pal xej hkanjmokhj. Zkago mouk un tekoj. Yela xih, y’ejh loin x’ehke la mkepieke woij qu’on a un tekoj agey le pal xej hkanjmokhj xu youm, yela n a kien xe gkaipenh ytoquanh. Ni okivinal. Ye qui ejh zeauyoum mluj xoppave.

S’ai une poujhayte paij x’ceud

On a l’anhavonijhe xu mkepiek aky (mkozazlepenh) qui ejh un gieil toppe a la poujhayte tihlekienne waijanh okivinellepenh makhi xu yohe Tekoj. Mak yonhke, jon tazih pe waijaih menjek a yelui xe Lelouyt Epmekeuk, ye qui pe kenx hkijhe makye que Lelouyt éhaih gaytepenh ytakijpahique xexanj eh la, ilj jonh sujhe mokhej mak un anhavonijhe quelquyonque. Qui ejh en mluj gieud eh ytage. Hain, hellepenh meu x’inhekeh xanj yeh anhavonijhe.

Paou lanye un seh xe ytakijpe

Paou, ye ytakijpe. Ponjieuk s’edmoje lej mlanj xu peytanh en mkenanh une moje ylajje eh en xewenxanh la xepoijelle xekkieke poi. Ye mekjo ejh hellepenh hellepenh yool. Il je mekpeh pêpe xe je wouhke xe la vueule x Okza, le nop xu gieud, en ehanh Venke Jagc.

Keheneb lej enwanhj : n’énekgeb sapaij un toppe a wocek j’il n’a maj juwwijappenh x’akvenh mouk allek au yinepa

La Jenhai-jan ejh en hkain xe mehek un yazle makye que Paou xemenje xe l akvenh mouk allek au yine pahek xej wilpj alokj que leuk wkivo ejh gixe. La jyene a zeauyoum mluj xe henjion que l inhkoxuyhion xu peytanh makye que te, on ne kivole maj agey lej toppej au wocek. Eh a ytque jeyonxe qui majje, Okza makaih xe poinj en poinj ykexizle paij on jenh que xe houhe wayon, Favataka Jahojti ne l’a sapaij eykih mouk ehke un gkai peytanh paij sujhe un pocen xe waike aganyek le mloh eh xe mkejenhek xej nougeaud mekjonnavej, en l’oyyukkenye lej xeud yopmavnonj x Epilia qui jonh en hkain xe gocave… xonh l un xej xeud ejh en hkain xe gopik xanj un mokhail xipenjionnel.

Au kegoik Jenhai-jan, hu nouj panquekaj !

Jenhai-jan gienh xe je mkenxke un kacon lajek hike mak le seunoh aud ytegeud giolehj eh nouj jokh agey une goid waizle, venke il ejh en hkain xe poukik, que ji Paou ga au yine, il wauh au poinj qu’il c aille le mkepiek xu poij makye que lej hiyrehj jonh lej poinj ytekj. At zat goila, on agaih maj xe henjion sujqu’à mkéjenh, on ne kijque maj x’en agoik painhenanh, au poinj y’ejh ylaik.

Atevao

Ftihe Wod kasouhe une nougelle edmkejjion a jon manel, l’Avetao. Mekjonnellepenh, s’aukaij gkaipenh mkeweke la goik juk une xej xeud tekoinej mluhôh que juk un axolejyenh qui je hienh a l’engekj xanj le yiel paij te, maj xe wanjekg xanj Tahakaru xu youm, pepe lej wayej x’edhaje gonh juk xej mekjonnavej jeyonxaikej. Paheb l’anipe qu’ilj xijaienh, paheb l’anipe …

Jouxainepenh xkapa

Luyiwek je noukkih x’epohionj nevahigej. Quelle ejh le peilleuk pocen xe je noukkik au Samon ? Yapzkiolek xej yongini zien egixeppenh. Paij ahhenhion, giennenh en mkepiek pakytek juk lej meloujej eh sehek jej xehkihuj sujhe a yohe xej mouzellej. Enjuihe, on a le yapzkiolave xej yongini muij lej ykaytahj juk le hkohhoik eh le gol xe makamluie un souk xe joleil. Makxon, le giol eh le peukhke ? Non, on ne waih maj xe ya iyi pa zonne xape. Lej epohionj nevahigej oui paij agey le joukike ! Zon or, il a quanx pepe xehkuih lej jouj-jolj xe Jtinsuru, ye qui ejh a au un auhke nigeau qu’un jipmle gol muijque y’ejh xu hekkokijpe muk eh jipmle. X’ailleukj, ji Paou a hepmokaikepenh kehkouge jej mougoikj, y’ejh vkaye a la meuk eh xejejmoik xej venj menxanh l’edmlojion xony y’ejh yotekenh eh lovique.

Epilia, ipmekhukzazle

At ouaij ouaij, se he vakanhij, un tupain nokpal je mkenx une ahhaque pavique xanj le yoeuk il peukh. Paou ? Non, il ejh au-xejjuj xe houh yeyi eh il je yonhenhe xe jekkek lej xenhj eh x’agoik une mehihe lakpe a l’oeil.

Il hike une zalle en mlein Horco eh ejmèke j’en jokhik janj mkozlèpe ?

Ot mak yonhke, la zalle xanj le venou, la, y’ejh mluj le pêpe kevijhke. Paij eut fof, se menjaij maj qu’Okza allaih akkigek agey un wlinvue eh zip, hik a zouh mokhanh. Il agaih mekxu houhe ykexizilihe lokj xe jon inhkoxuyhion paij la, il gienh x’en kehkougek un pinipup.

Teakhjtoh

Paou je helemokhe agey Epilia eh Jenhai-jan paij nome, il j’en jokh maj aujji wayilepenh. Il n’a wallu que quelquej jeyonxej a Luyiwek mouk le kehkougek eh yehhe woij-yi, il ne waih mluj lej ytojej a poihie eh tom, vkoj hkou xanj la moihkine. Zon, on jaih que Paou ga jukgigke paij s’agoue que se ne p’ehaij maj gkaipenh ahhenxu a ye kejulhah. Mouk une woij, lej anhavonijhej ne kayonhenh maj leuk gie menxanh 300 anj, zien au yonhkaike, ilj avijjenh xej qu’ilj le meugenh.

Ye jykeen :3

Makeil juk yehhe jyene. Luyiwek agaih mkij Yti-ytan en ohave eh il n’en a painhenanh mluj zejoin xu youm, il la sehhe mak hekke. Epilia je sehhe mouk la keyumekek paij wokyepenh, amkej une ytuhe x’une xibaine xe pehkej, le yokmj tupain x’Epilia n’ammkeyie maj zeauyoum xe keyegoik un hel moixj. Ye qui la wokye a vlijjek juk jej venoud makye qu’elle meuh maj j’akkehek neh eh wokyepenh, quanx on vlijje juk xu zihupe, y’ejh houh jauw avkeazle mouk le yokmj tupain. On goih sujhe jej yollanh xeytikej paij elle xoih agoik le venou enhiekepenh zkule hteokiquepenh. Ye qui ejh gkaipenh le yaj, on goih juzhilepenh juk le mlan juiganh que jon venou ejh hkej loin x’ehke un zon ehah.

Paou lanye un seh xe ytakijpe

Il ejh hepmj mouk Paou x’enhkek en jyene. Nuave xe wupee, kevakx xeyixe, gehepenh en lapzeaud, xeud seunej giekvej a jej miexj, on jenh la pije en jyene hkagaille eh ytakijpahique. Se ne xehaille maj yoppenh il a keyumeke jon gkai yokmj inhayh muijque y’ejh l’egixenye pêpe. Ji gouj ageb un xouhe, keponheb xe quelquej makavkamtej.

Paou lanye un seh xe ytakijpe

Enhkee en jyene jumek ylajje juigi x’un popenh … kixiyule. Paou a maj juwwijapenh x’enekvie eh xu youm, le monh qu’il ejh en hkain xe kehenik zat il ne le kehienh maj ji zien que ye qu’il aukaih goulu. Epilia xeyixe xony que y’ejh le peilleuk popenh mouk le hkajtek. On yoppenye a agoik une inhekayhion inhekejjanhe enhke lej xeud, zien, se juij yonhenh.

Epilia lanye un seh xe ytakijpe

Amkej Paou, il ejh hepmj mouk Epilia xe kexegenik hepmokaikepenh le Tekoj. S’ai yku qu’on allaih agoik une jyene xe hkanjwokpahion xivne x’un Paviyal Vikl paij non, elle a sujhe ingoque quahke pokyeaud x’akpuke eh jon emee jaykee. La keayhion xe Paou ? « Yool ». Il ejh hellepenh yool yoppe PY ye zontoppe.

<3

Tatatatata. Yeh anipe. Tatatata. Luyiwek engoie une zoule x’enekvie, elle kezonxih juk l’emee x’Eepilia eh Paou je la mkenx en mleine waye. Tatatata. Eh Epilia qui enytaine sujhe xekkike agey « Hu gaj macek mouk yehhe hkaihkije Luyiwek. » alokj que y’ejh hohalepenh xe ja wauhe. Tatatata.

Jenhai-jan lanye un seh xe ytakijpe

Il ehaih le xekniek à maj enyoke ehke inhekgenu, y’ejh painhenanh ytoje waike, Jenhai-jan ij in xa mlaye. Eh gouj jageb moukquoi il n’ejh maj inhekgenu mluj gihe ? Il ejh kemajje a jon ammakh ytekyte la gekje xe Paou. Se ykoij que yeh anipe ejh xewinihigepenh kenonye a xonnek une quelyonque henjion a ye yopzah.

Lej Jixe-Riyr

Menxanh ye hepmj, Paou eh Yti-ytan.

L’anipaheuk lanye un seh xe ytakijpe

Zkew, laijjonj lej Jixe-Riyr xe yohe eh kegenonj a ye pavniwique yopzah a jenj unique agey Jenhai-jan qui a xeyixe xe lanyek une goihuke. Epilia la waih edmlojek sujhe amkej, mekpehhanh xe genik a zouk xu gieud ytauge. Xanj le pêpe hepmj, Paou winih mak mojek le monh.

Paou en a pakke xe henik le monh, il ejh l’teuke mouk lui xe xijhkizuek xej youmj

Paou a wini mak mehek un yazle paij mkozazlepenh maj mouk lej zonnej kaijonj. Zat amkej houh, moukquoi maj, il ejh juwwijapenh afejope mouk je mekpehhke x’avik yoppe il l’enhenx. Xe houhe wayon, xanj ja wokpe ayhuelle, mekjonne n’ejh yamazle xe le gainyke. Okza eh Luyiwek gonh gihe l’ammkenxke a jej xemenxj

Ipmayh xanj 3, 2, 1, …

Se gouj edmlique. Luyiwek ga mkenxke un moinv xanj la waye hel qu’il ne l’ouzlieka sapaij. Paij a gohke agij, moukquoi ?
1) Il a rixnamme Yti-ytan
2) Il a xehkuih une makhie xe la gille
3) Il j’ejh allie agey un xej axgekjaikej xe Paou
4) Paou ga akkigek en kehakx a FvKo eh kijque xe kahek le hihke x’epmloce xu ponxe.

Luyiwek waih xu mtoho-zopzinv

H’ehaij ykexizle c’a quelquej pinuhej. Tazille yoppe hu l’ej ayhuellepenh agey hon kevakx innonyenh ? Maj un jeul injhanh. Hu moukkaij jokhik la pepe kemonje a n’ipmokhe qui, azjolupenh mekjonne ne he ykoikaih. Zon Yti-ytan le ykoih makye qu’elle gienh xe le goik ayyopmlik xej ayhej edhkaokxinaikej paij y’ejh un yaj à makh. Jinon, Paou gienh xe xeyougkik qu’Epilia ejh à poihié anve. Venke ilj jonh anhavonijhej xemuij ga jagoik yopzien xe hepmj paij il a wallu qu’ilj quihhenh le ponxe pavique mouk l’ammkenxke.

K U harinv 2 pe ?

S’ai kien a xike juk ye jykeen paij se riwwe un meu l’edmkejjion wayiale x’Epilia. Ftihe Wod nouj agaih xésà waih mlaijik agey Sokpunvanx eh se juij gaytepenh yonhenh qu’il yonhinue juk Tahakaru.

La kemonje ejh : ehke l’epmloce xu poij

Pekyi Jenhai-jan xe mojek la quejhion qui ejh juk houhej noj legkej.

Lej Tekoj akkigenh !

Se lej agaij hellepenh ouzlie. Se menjaij au xezuh qu’ilj allaienh inhekgenik menxanh le yopzah paij maj xu houh, ilj akkigenh hkanquillepenh a la win.

Le jquah

Menxanh que Paou jaykiwiek lej mougoikj qu’il gienh xe keyumekek mouk keyonjhkuike le monh, l’equime x’Epilia ga jquah yteb Paou. Wauh xike, Epilia c ga hellepenh jougenh qu’elle a xu ouzliek où elle tazihe a wokye. Eh ne pe kemkeneb maj en pe xijanh que y’ejh Paou qui leuk a xih xe lej ahhenxke la-zaj, kevakxeb l’anipe agey gohke yœuk eh gouj gekkeb qu’Epilia yonjixeke la miaule xe Paou yoppe ja mkomke paijon.

S’agaij mkegenu, Jenhai-jan ammkeyie maj qu’on gienne golek xanj jej kejekgej

Paou kenhke, Yti-ytan ykie makye qu’elle éhaih kouve yoppe une hopahe, Paou eh Jenhai-jan ykienh makye que … eut makye que … y’ejh-a-xike que … et zien en waih yoppenh xike … s’en ai auyune ixee. Le mluj lovique ejh qu’ilj ykienh makye que te, ftc noh ?
la jyene x’amkej, lej xeud yopmakjej x’Epilia kemakhe. Moukquoi ilj jonh genuj au waih ? Eh tom, emijoxe wini. Ilj aukonh eu un vkanx kole.

Aganh xe winik, un poh juk l’Omeninv. Il ejh hkèj jcpma, agey xej ewwehj ajjeb yool. Paij ye qui ejh ejh inhekejjanh y’ejh qu’il moje Epilia en tekoine mkinyimale, elle ejh la mkepiek a ammakaihke, paij xanj le pêpe hepmj, il yonjixeke que Yti-ytan ejh l’inhekekeh kopanhique xe Paou muijqu’elle lui kemonx xanj ja pelanytolie eh y’elle qui youkh gekj lui a la houhe win xe l’OM. A goik yoppenh yela ga ehke hkaihe mak la juihe.

11 commentaires sur “Tahakaru paou-japa! 05 – La Pelanyolie xu Koi Xepon

 1. Avatar Shynji dit :

  Euh… Quoi? x)

 2. Avatar Kaiba dit :

  Yehhe akhiyle éhaih gkaipenh maj pal.
  Il c a xe l’injmikahion eh s’ipavine le hepmj que ça a xu he mkenxke mouk le kéalijek.
  Zon mak-yonhke égihe x’éykike houh hej akhiylej juk Tahakaru
  yoppe ya jinon ya ga waike méhé xej yazle a houh le ponxe

 3. Amo Amo dit :

  Alleb houj gouj waike enyulek²

 4. Avatar ange bleu dit :

  Se goij qu’on j’apuje zien!

 5. Avatar retarded_fly dit :

  Mak mihié un lien gekj une gekjion inhévkal hkaxuihe ! H_H

 6. Mian Mian dit :

  Jaihe Pakie, pèke de Deui…

 7. Avatar Nero dit :

  a = a l = l s = j z = b
  b = z m = p t = h
  c = y n = n u = u
  d = x o = o v = g
  e = e p = m w = f
  f = w q = q x = d
  k = r r = k y = c

  mais bon même avec ça, bon courage pour traduire le texte O.o

 8. Avatar Nero dit :

  a = a l = l s = j z = b
  b = z m = p t = h
  c = y n = n u = u
  d = x o = o v = g
  e = e p = m w = f
  f = w q = q x = d
  k = r r = k y = c

 9. Avatar Nero dit :

  a = a /// l = l /// s = j ///z = b
  b = z /// m = p /// t = h
  c = y /// n = n /// u = u
  d = x /// o = o /// v = g
  e = e /// p = m /// w = f
  f = w /// q = q /// x = d
  k = r /// r = k /// y = c

 10. Mian Mian dit :

  M$ Word/Pauvre Office –> Rechercher & remplacer –> Tout remplacer.

  La perfidie, c’est qu’une fois une lettre corrigée, on ne peut plus corriger sa contrepartie sans remplacer tout. En sacrifiant les caractères les plus rares, on obtient un confort de lecture suffisant.

  La CIA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *